1.1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység:

Elérhetőségi adatok:

1. Hivatalos név (teljes név): Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2. Székhely: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.

3. Postacím: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.

4. Telefonszám: +36 30 390 8355

5. Faxszám: nincs

6. Központi elektronikus levélcím: polghiv@szentgotthard.hu

7. A honlap URL-je: apatistvanfalva.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei (hivatal.szentgotthard.hu)

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., I. emelet

Postacím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.

Polgármesteri iroda: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.

Polgármester telefonszáma: +36 30 390 8355

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

10. Az ügyfélfogadás rendje: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (hivatal.szentgotthard.hu)

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája (szentgotthard.hu)

Hivatal felépítése, dolgozók elérhetőségei (hivatal.szentgotthard.hu)

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Fodor Sándor polgármester

9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.

telefon: +36 30 390 8355

e-mail: fodors344@gmail.com

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

telefon: +36 94 553 019

e-mail: jegyzo@szentgotthard.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége: Hivatal felépítése, dolgozók elérhetőségei (hivatal.szentgotthard.hu)

Postacím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége:

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Postacím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.

e-mail: polghiv@szentgotthard.hu

telefon: +36 94 553 010

Fax: nincs

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: hivatal.szentgotthard.hu

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje:

Hivatal felépítése, dolgozók elérhetőségei (hivatal.szentgotthard.hu)

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje (hivatal.szentgotthard.hu)

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Postacím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó
szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: nincs ilyen

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: nincs

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: nincs

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nincs

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: az önkormányzatnak nincs közalapítványa

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: nincs

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: nincs

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Falumagazin

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége:

Felelős kiadó: Kétvölgy Község Önkormányzata, Doncsecz András polgármester

Székhely: 9982 Kétvölgy, Fő út 28.

E-mail: falumagazin@gmail.com

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Regényiné Talabér Oktávia

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége,
honlapjának címe:

Vas Vármegyei Kormányhivatal

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést vagy felügyletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás
helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: ld. előző pontnál

A Vas Vármegyei Kormányhivatal ügyfélfogadásának rendje: Vas Vármegyei Kormányhivatal – Főosztályok (kormanyhivatal.hu)

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: az önkormányzat nem alapított költségvetési szervet.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: feltöltés alatt

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend

Adatvédelmi Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven: –

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása: Az önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (hivatal.szentgotthard.hu)

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Jegyzői nyilvántartások:

Kereskedelmi (üzlet, szálláshely) nyilvántartás.xlsx

Telepnyilvántartás_Apátistvánfalva.xls

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Falumagazin című, kéthavonta megjelenő ingyenes újság, amit az önkormányzat a község minden háztartásába eljuttat.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Rendelettervezetek véleményezése

Rendeletek

Határozatok

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Önkormányzati Koncepciók

Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Rendeletek

Határozatok

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Önkormányzati Koncepciók

Rendelettervezetek véleményezése

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Az Önkormányzat által kiírt pályázatokat a Hírek menüpontban jelentetjük meg.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Az Önkormányzat hirdetményeit, közleményeit a Hírek menüpontban jelentetjük meg.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

2023. évi költségvetés (njt.hu)

2022. évi költségvetés (njt.hu)

2021. évi költségvetés (njt.hu)

2020. évi költségvetés (njt.hu)

2019. évi költségvetés (njt.hu)

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Zárszámadások (njt.hu)

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

II. Közzétételi egység: Támogatások

III. Közzétételi egység: Szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Apátistvánfalva településen egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése.pdf

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

EGYÉB KÖZÉRDEKŰ ADATOK:

Körzeti megbízott elérhetőségei:

Pál Zsolt r. zls. Kmb.
Cím: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 6.  — Posta cím: Szentgotthárd Pf.: 35
Telefon: 94/380-002 — E-mail: kormendrk@vas.police.hu