Gondozási Központ intézményvezetői pályázata

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2023.01.01.-2027.12.31.)

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésben meghatározott munkaköri feladatok ellátása mellett az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában és szakmai programjában jelölt tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok szakszerű ellátása, irányítása, ellenőrzése, továbbá az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a 257/2000. (XII. 26. ) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. ( I. 7. ) SZCSM rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre meghatározott felsőfokú végzettség/ szakképzettség valamelyike,
 a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány vagy szociális szakvizsga, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a vezetőképzés teljesítését vállalja,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 büntetlen előélet, figyelemmel a Kjt. 20. § -ában foglaltakra,
 nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik,
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása kinevezés előtt,
 a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 Kjt. szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerint teljesített vezetőképzés vagy szociális szakvizsga,
 szociális ellátás területén szerzett 1-3 év vezetői gyakorlat,
 helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 kiváló empátia, kommunikációs és együttműködési képesség,
 magas szintű problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 a pályázati feltételként előírt és előnyt jelentő végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,
 szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, mellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§.43/A. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a Kjt. 20. § (2a) bekezdésében foglaltakat tudomásul veszi,
 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepelő azonosító számot: Szt/5141/2022., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – intézményvezető.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2023.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Vhr.) 1/A. § (13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A pályázatokat a Kjt. és a Vhr. alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A bizottság és Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A társulási tanács fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 www.szentgotthard.hu – 2022.10.03.
 www.kozigallas.gov.hu – 2022.10.03.
 www.gondozasikozpont-sztg.hu – 2022.10.03.
 a társulásban résztvevő településeken a helyben szokásos módon – 2022.10.03.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató 4 hónapos próbaidőt köt ki (kivéve áthelyezés, illetve belső pályázó esetén). A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az intézmény közérdekű adatai a http://www.gondozasikozpont-sztg.hu/honlapon találhatók.