Pályázat ingatlan értékesítésre

Pályázat ingatlan értékesítésre

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező az Apátistvánfalva belterület 10 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület besorolású,5161 m2 területű ingatlant az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelet szerint értékesítésre meghirdeti.

Irányár: 4.200.000 Ft, mely 27 Áfa-t tartalmaz.

A pályázatok beérkezési határideje: 2023.03.21.

A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.

A vételi szándék bizonyítására az irányár 10 %-nak megfelelő összegű bánatpénz fizetendő.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követően haladéktalanul

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. §-a, és a természet védelméről szóló 1996. év LIII Tv. 68.§.-a szerint a magyar államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül.

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.

Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül.

A vételárat a magyar államot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell egy összegben megfizetni. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).