Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adót a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles az adóhatósághoz befizetni és bevallani. Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 400 Ft.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni.

Rendelet:

Nyomtatvány:

2021 bejelentkezés, változásbejelentés nyomtatvány kitöltési útmutatóval.docx

2021 ifa nyomtatvány kitöltési útmutatóval.docx